Tietosuojalauseke

VanhaUkkola (y-tunnus 2776878-1) on sitoutunut noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa
tietosuojalainsäädäntöä. Pidämme rekisteriä keräämistämme henkilötiedoista. Toivomme sekä tilaaja- että
ilmoitusasiakkaidemme tutustuvan lausekkeeseen ja mikäli asiakas käyttää palveluitamme, asiakas
hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot (seuraavana kohdat 1-5).


1. Henkilötietoa kerätään ennalta määriteltyihin
käyttötarkoituksiin.
Tietoja kerätessä pakollisia tietoja ovat vain ne jotka ovat palveluiden käytön edellytys, osan tiedoista
käyttäjä voi antaa niin halutessaan.
Henkilötietoja voidaan kerätä seuraavista lähteistä:
• Asiakkaalta puhelimitse, postitse, internetin kautta, sähköpostilla, tekstiviestillä tai muulla vastaavalla
tavalla saadut tiedot.
• Asiakkaalta muussa yhteydessä saadut tiedot: lahjatilaus, kilpailu-, äänestysvastaus tai muu vastaava.
• VTJ/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä
ja muista vastaavista yksityisistä tai julkisista lähteistä saadut tiedot tai niiden avulla päivitetyt tiedot.
Viestipantteri Oy:n asiakkaistaan keräämiä henkilötietoja voivat olla:
• Yhteystiedot (asiakasnumero, nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti- ym. yhteystiedot, muu
esimerkiksi lehden tilausta varten asiakkaan yhtiön käyttöön antama tunnistetieto).
• Verkossa luettavan näköislehden tilauksen voimassaoloaikana Lehtiluukkupalveluun kirjatut
rekisteröitymis- ja verkkoasioinnin tapahtumatiedot (esim. käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu
mahdollinen yksilöivä tunnus tai verkkotapahtuma).
• Asiakassuhdetta koskevat tiedot ja tapahtumat, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot,
asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot, kontakti- ja
tarjoustiedot.
• Valittu maksutapa ja maksuvälineiden yksilöintitiedot.
• Verkkosivustoille jätetyt kommentit ja palautteet.
• Ostohistoria.
• Markkinointilupatiedot.
• Mahdolliset muut luvat ja suostumukset.
• Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.
Kerättyjä henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon, hoitamiseen ja tiedottamiseen,
tunnistautumiseen verkkopalveluissa, palvelun toteuttamiseen, asiakastapahtumien tallentamiseen,
asiakaspalveluun ja liiketoiminnan kehittämiseen, markkinointiin, analysointiin ja tilastointiin,
tutkimustoimintaan sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin.
Kerättyjen tietojen pohjalta pyritään helpottamaan asiointia, nopeuttamaan palveluita, parantamaan
palveluiden käytettävyyttä ja tarjoamaan asiakkaita kiinnostavia sisältöjä.
VanhaUkkola käsittelee henkilötietoja perustuen seuraaviin laillisiin käsittelyperusteisiin:
• Sopimukseen, joka tarkoittaa käyttäjän tilaaman tuotteen tai palvelun tuottamista sekä toimitusta.
Sopimus syntyy esimerkiksi lehden tilauksen yhteydessä.
• Suostumukseen eli esimerkiksi kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä kerättyyn henkilötietoon. Myös osa
markkinoinnista voi perustua suostumukseen.
• Oikeutettuun etuun, jolloin asiakassuhteeseen perustuen voidaan hoitaa asiakaspalvelua, kehittää
toimintaa sekä tehdä markkinointia.
• Lakisääteiseen velvoitteeseen, kuten kirjanpitolainsäädäntöön. Laki velvoittaa siis tiettyyn säilytysaikaan,
jota ei voi ohittaa.
Säilytysaika määräytyy käyttötarkoituksen mukaan eli VanhaUkkola säilyttää tietoja niin kauan kun se
on tarpeen käyttötarkoituksen toteuttamiseksi. Tietoja käsitellään asiakassuhteen ajan ja 48 kuukautta
viimeisestä ostoksesta, tilauksen päättymisestä tai viimeisimmästä digitaalisen tilin kirjautumisesta
(oikeutettuun etuun perustuen), jotta asiakkaalle voidaan tarjota markkinointia, mahdollistaa
uudelleentilauksen helpommin sekä vastata reklamaatioihin ja kehittää palveluita. Suostumukseen
perustuvat tiedot säilytetään niin kauan, kun asiakkaan suostumus on voimassa ja tiedot ovat muuten
ajantasaiset. Asetettaessa markkinointikielto, säilytetään tiedot kielloista ja yhteystiedoista, jotta kiellon
noudattaminen voidaan varmistaa. Rekisteröity voi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan, esimerkiksi
pyytää tietojensa poistamista, alla tarkemmin kuvatuin tavoin.
Lakisääteisten velvollisuuksien takia joitain tietoja tulee säilyttää kauemmin kuin 48 kuukauden ajan.
Lähtökohtaisesti esimerkiksi kirjanpitoon liittyviä tietoja on säilytettävä 7 vuotta, jonka jälkeen tiedot
poistetaan.


2. Tietojen luovutukset ja siirrot
Lähtökohtaisesti yksilöiviä henkilötietoja ei luovuteta PaikallisUutisista ulkopuolisille tahoille. Tietoja
voidaan kuitenkin luovuttaa seuraavissa tapauksissa:
• Verkkopankki- ja luottokorttimaksua käyttäessä maksupalveluntarjoajalle luovutetaan asiakkaan nimi ja
muut maksutapahtumassa tarvittavat yhteystiedot.
• Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, jos se on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi, kuten
tilatun lehden lähettämistä varten (kirjapaino painaa antamamme osoitetiedon lehden postitusta varten
tuotteeseen) tai esimerkiksi perintätapauksissa.
• VanhaUkkola voi luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten
vuoksi käyttäjän henkilötietoja voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuen.
• Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen
suostumuksensa.
• Mikäli PaikallisUutisissa tapahtuu yritysjärjestelyitä, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa
ostajille.
Tietojen käsittelyssä käytämme alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita, joiden kanssa on solmittu kirjallinen
tietojenkäsittelysopimus. Näin varmistetaan, että alihankkija käsittelee henkilötietoja voimassa olevan
lainsäädännön ja tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.
Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle.


3. Tietoturva
VanhaUkkola järjestää palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii
teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Keinoja ovat muun muassa
ajantasaisen virustorjunnan, palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö.
Henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa ja ne tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn
jälkeen.
Henkilötietoja käsittelevät vain ne VanhaUkkolan tai ulkoisten alihankkijoiden työntekijät tai
toimihenkilöt (mukaan lukien lehden avustajat alueilla), joilla työnsä puolesta on käyttöoikeus, tarvittavat
käyttäjätunnukset ja salasanat henkilötietojen käsittelyyn. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus ja heillä
on yhtiön kanssa yhtäläiset tietoturvallisuusvaatimukset omissa työvälineissään.


4. Oikeuksien käyttäminen
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto mitä tietoja hänestä käsitellään. Tarkastaminen
tapahtuu ottamalla yhteyttä henkilökohtaisesti ja henkilöllisyytensä todistaen VanhaUkkolaan ja/tai
tutkimalla tämä seloste yhtiön kotisivuilla netissä osoitteessa www.paikallisuutiset.fi.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteröityä koskevien virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen
korjaamista. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteriin tallennettujen tietojensa poistamista, ellei tietojen
säilyttämiselle ole perustetta (esim. tilauksen perille toimittamisen vuoksi kirjanpitolainsäädäntöön
perustuva). Tietojen poistaminen tapahtuu aina henkilökohtaisen yhteydenoton kautta henkilöllisyys
todistaen yhtiöön.
Journalistisen työn tekemisen ja tuloksen käyttämisen vuoksi tietojen poistamispyyntö ei ole samalla tavalla
aina mahdollista. Merkittävä osa tietosuojaperiaatteista ja -säännöistä ei jatkossakaan koske journalistista
työtä eli journalistisessa tarkoituksessa tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä esimerkiksi painetun lehden
juttutyössä. Sananvapaus edellyttää, ettei journalismissa tule muun henkilötietojen käsittelyn tavoin
esimerkiksi pyrkiä minimoimaan kerättävää tietoa, rajoittamaan tietojen säilytysaikaa tai tarjoamaan
rekisteröidyille oikeutta tarkistaa ja oikaista heistä julkaistuja tai toimittajan muistiinpanoihin sisältyviä tai
journalistiseen arkistoon tallennettuja tietoja.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyä,
mikäli tähän on perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa rekisteröityä koskevien henkilötietojen
käsittelyä, mikäli käsittely perustuu yllä kuvatuin tavoin oikeutettuun etuun.
Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa koneellisesti luettavassa muodossa edellyttäen, että kyse
on tiedoista, jotka rekisteröity on antanut yritykslle, ja että tietoja käsitellään automaattisesti
sopimuksen tai suostumuksen perusteella.
Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa
suostumuksensa. Suostumuksen peruminen tapahtuu kirjallisella pyynnöllä rekisterinpitäjälle.
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelyn epäkohdista rekisterinpitäjälle, henkilötietojen
käsittelijälle tai valvovalle viranomaiselle.


5. Rekisterinpitäjän yhteystiedot
Kysymyksissä tai ongelmatilanteissa ota yhteyttä VanhaUkkolaan ensisijaisesti kysymykset tulee
osoittaa omistajalle, mutta esimerkiksi rekisteritietojen muuttamistapauksessa uudet tiedot voi
toimittaa myös muille yhtiön työntekijöille, avustajille tai yhteistyökumppaneille.
Rekisterinpitäjän yhteystiedot:
VanhaUkkola / Paikallisuutiset
Martinpolku 26, 41800 KORPILAHTI
Puhelin omistajalle suoraan, 0400 644 899, muut yhteystiedot löytyvät lehden toimituslaatikosta
(sivulla 2) tai www.paikallisuutiset.fi –sivustolta netistä.
Lisätietoa EU:n tietosuoja-asetuksesta (voimaan toukokuussa 2018) saa esimerkiksi tietosuojavaltuutetulta.