Tietosuojalauseke

VanhaUkkola (y-tunnus 2776878-1) on sitoutunut noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Pidämme rekisteriä keräämistämme henkilötiedoista. Toivomme sekä tilaaja- että ilmoitusasiakkaidemme tutustuvan lausekkeeseen ja mikäli asiakas käyttää palveluitamme, asiakas hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot (seuraavana kohdat 1-5).


1. Henkilötietoa kerätään ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin

Tietoja kerätessä pakollisia tietoja ovat vain ne jotka ovat palveluiden käytön edellytys, osan tiedoista käyttäjä voi antaa niin halutessaan. Henkilötietoja voidaan kerätä seuraavista lähteistä:

 • Asiakkaalta puhelimitse, postitse, internetin kautta, sähköpostilla, tekstiviestillä tai muulla vastaavalla tavalla saadut tiedot.
 • Asiakkaalta muussa yhteydessä saadut tiedot: lahjatilaus, kilpailu-, äänestysvastaus tai muu vastaava.
 • VTJ/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä tai julkisista lähteistä saadut tiedot tai niiden avulla päivitetyt tiedot. Viestipantteri Oy:n asiakkaistaan keräämiä henkilötietoja voivat olla:
  • Yhteystiedot (asiakasnumero, nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti- ym. yhteystiedot, muu esimerkiksi lehden tilausta varten asiakkaan yhtiön käyttöön antama tunnistetieto).
  • Verkossa luettavan näköislehden tilauksen voimassaoloaikana Lehtiluukkupalveluun kirjatut rekisteröitymis- ja verkkoasioinnin tapahtumatiedot (esim. käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus tai verkkotapahtuma).
  • Asiakassuhdetta koskevat tiedot ja tapahtumat, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot, kontakti- ja tarjoustiedot.
  • Valittu maksutapa ja maksuvälineiden yksilöintitiedot.
  • Verkkosivustoille jätetyt kommentit ja palautteet.
  • Ostohistoria.
  • Markkinointilupatiedot.
  • Mahdolliset muut luvat ja suostumukset.
  • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.
  • Kerättyjä henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon, hoitamiseen ja tiedottamiseen, tunnistautumiseen verkkopalveluissa, palvelun toteuttamiseen, asiakastapahtumien tallentamiseen, asiakaspalveluun ja liiketoiminnan kehittämiseen, markkinointiin, analysointiin ja tilastointiin, tutkimustoimintaan sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin. Kerättyjen tietojen pohjalta pyritään helpottamaan asiointia, nopeuttamaan palveluita, parantamaan palveluiden käytettävyyttä ja tarjoamaan asiakkaita kiinnostavia sisältöjä.
 • VanhaUkkola käsittelee henkilötietoja perustuen seuraaviin laillisiin käsittelyperusteisiin:
  • Sopimukseen, joka tarkoittaa käyttäjän tilaaman tuotteen tai palvelun tuottamista sekä toimitusta. Sopimus syntyy esimerkiksi lehden tilauksen yhteydessä.
  • Suostumukseen eli esimerkiksi kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä kerättyyn henkilötietoon. Myös osa markkinoinnista voi perustua suostumukseen.
  • Oikeutettuun etuun, jolloin asiakassuhteeseen perustuen voidaan hoitaa asiakaspalvelua, kehittää toimintaa sekä tehdä markkinointia.
  • Lakisääteiseen velvoitteeseen, kuten kirjanpitolainsäädäntöön. Laki velvoittaa siis tiettyyn säilytysaikaan, jota ei voi ohittaa. Säilytysaika määräytyy käyttötarkoituksen mukaan eli VanhaUkkola säilyttää tietoja niin kauan kun se on tarpeen käyttötarkoituksen toteuttamiseksi. Tietoja käsitellään asiakassuhteen ajan ja 48 kuukautta viimeisestä ostoksesta, tilauksen päättymisestä tai viimeisimmästä digitaalisen tilin kirjautumisesta (oikeutettuun etuun perustuen), jotta asiakkaalle voidaan tarjota markkinointia, mahdollistaa uudelleentilauksen helpommin sekä vastata reklamaatioihin ja kehittää palveluita. Suostumukseen perustuvat tiedot säilytetään niin kauan, kun asiakkaan suostumus on voimassa ja tiedot ovat muuten ajantasaiset. Asetettaessa markkinointikielto, säilytetään tiedot kielloista ja yhteystiedoista, jotta kiellon noudattaminen voidaan varmistaa. Rekisteröity voi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan, esimerkiksi pyytää tietojensa poistamista, alla tarkemmin kuvatuin tavoin. Lakisääteisten velvollisuuksien takia joitain tietoja tulee säilyttää kauemmin kuin 48 kuukauden ajan. Lähtökohtaisesti esimerkiksi kirjanpitoon liittyviä tietoja on säilytettävä 7 vuotta, jonka jälkeen tiedot poistetaan.


2. Tietojen luovutukset ja siirrot

Lähtökohtaisesti yksilöiviä henkilötietoja ei luovuteta PaikallisUutisista ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa seuraavissa tapauksissa:

 • Verkkopankki- ja luottokorttimaksua käyttäessä maksupalveluntarjoajalle luovutetaan asiakkaan nimi ja muut maksutapahtumassa tarvittavat yhteystiedot.
 • Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, jos se on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi, kuten tilatun lehden lähettämistä varten (kirjapaino painaa antamamme osoitetiedon lehden postitusta varten tuotteeseen) tai esimerkiksi perintätapauksissa.
 • VanhaUkkola voi luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten vuoksi käyttäjän henkilötietoja voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuen.
 • Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.
 • Mikäli PaikallisUutisissa tapahtuu yritysjärjestelyitä, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille. Tietojen käsittelyssä käytämme alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita, joiden kanssa on solmittu kirjallinen tietojenkäsittelysopimus. Näin varmistetaan, että alihankkija käsittelee henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön ja tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti. Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle.


3. Tietoturva

VanhaUkkola järjestää palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Keinoja ovat muun muassa ajantasaisen virustorjunnan, palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö. Henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa ja ne tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen. Henkilötietoja käsittelevät vain ne VanhaUkkolan tai ulkoisten alihankkijoiden työntekijät tai toimihenkilöt (mukaan lukien lehden avustajat alueilla), joilla työnsä puolesta on käyttöoikeus, tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat henkilötietojen käsittelyyn. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus ja heillä on yhtiön kanssa yhtäläiset tietoturvallisuusvaatimukset omissa työvälineissään.


4. Oikeuksien käyttäminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto mitä tietoja hänestä käsitellään. Tarkastaminen tapahtuu ottamalla yhteyttä henkilökohtaisesti ja henkilöllisyytensä todistaen VanhaUkkolaan ja/tai tutkimalla tämä seloste yhtiön kotisivuilla netissä osoitteessa www.paikallisuutiset.fi. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteröityä koskevien virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen korjaamista. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteriin tallennettujen tietojensa poistamista, ellei tietojen säilyttämiselle ole perustetta (esim. tilauksen perille toimittamisen vuoksi kirjanpitolainsäädäntöön perustuva). Tietojen poistaminen tapahtuu aina henkilökohtaisen yhteydenoton kautta henkilöllisyys todistaen yhtiöön. Journalistisen työn tekemisen ja tuloksen käyttämisen vuoksi tietojen poistamispyyntö ei ole samalla tavalla
aina mahdollista. Merkittävä osa tietosuojaperiaatteista ja -säännöistä ei jatkossakaan koske journalistista työtä eli journalistisessa tarkoituksessa tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä esimerkiksi painetun lehden juttutyössä. Sananvapaus edellyttää, ettei journalismissa tule muun henkilötietojen käsittelyn tavoin esimerkiksi pyrkiä minimoimaan kerättävää tietoa, rajoittamaan tietojen säilytysaikaa tai tarjoamaan
rekisteröidyille oikeutta tarkistaa ja oikaista heistä julkaistuja tai toimittajan muistiinpanoihin sisältyviä tai journalistiseen arkistoon tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyä, mikäli käsittely perustuu yllä kuvatuin tavoin oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa koneellisesti luettavassa muodossa edellyttäen, että kyse
on tiedoista, jotka rekisteröity on antanut yritykslle, ja että tietoja käsitellään automaattisesti sopimuksen tai suostumuksen perusteella.
Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruminen tapahtuu kirjallisella pyynnöllä rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelyn epäkohdista rekisterinpitäjälle, henkilötietojen käsittelijälle tai valvovalle viranomaiselle.


5. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Kysymyksissä tai ongelmatilanteissa ota yhteyttä VanhaUkkolaan ensisijaisesti kysymykset tulee osoittaa omistajalle, mutta esimerkiksi rekisteritietojen muuttamistapauksessa uudet tiedot voi toimittaa myös muille yhtiön työntekijöille, avustajille tai yhteistyökumppaneille.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

VanhaUkkola / Paikallisuutiset
Martinpolku 26, 41800 KORPILAHTI
Puhelin omistajalle suoraan, 0400 644 899, muut yhteystiedot löytyvät lehden toimituslaatikosta (sivulla 2) tai www.paikallisuutiset.fi –sivustolta netistä. Lisätietoa EU:n tietosuoja-asetuksesta (voimaan toukokuussa 2018) saa esimerkiksi tietosuojavaltuutetulta.