Uuraisilla vain yksi äänestysalue

Palvelukeskus Kuukankodissa ennakkoäänestys järjestetään yhtenä tai
kahtena päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina.
Kotiäänestykseen oikeutetun, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan,
pyydetään ilmoittautumaan kunnan keskusvaalilautakuntaan
kunnanvirastoon viimeistään tiistaina 5.4. ennen kello 16. Ilmoituksen
voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö.
Uusi käytäntö on, että omaishoitaja saa äänestää kotiäänestyksen
yhteydessä tietyin edellytyksin. Omaishoitajan on asuttava hoidettavan kanssa samassa taloudessa, oltava kunnassa äänioikeutettu ja kunnan kanssa omaishoitosopimuksen tehnyt. Omaishoitajan on ilmoittautuessaan ilmoitettava henkilötietojensa lisäksi myös tieto
kunnan kanssa tehdyn omaishoitosopimuksen voimassaoloajasta.