Uurainen teki huipputuloksen

Uuraisten talous on nyt hyvässä kunnossa. Ylijäämä on suurempi kuin koskaan, taseessa yli kaksi miljoonaa ja lainakanta vähenee. Nyt tarvittaisiin vain lisää muuttajia Uuraisille, niin suun muodosta näkisi vain silkan onnen ja tyytyväisyyden. Kuvassa Uuraisten kunnanvaltuusto kahvittelee maanantaina.

Vuosi 2021 oli talouden kehityksen kannalta erinomaisen hyvä Uuraisten kunnassa. Hyvä talouskehitys jatkui kunnassa edellisen vuoden tapaan. Koronapandemia aiheutti kunnalle lisäkuluja, mutta valtio korvasi menetyksiä niin, että kokonaisuudessaan tilikausi 2021 muodostui reilusti ylijäämäiseksi. Ylijäämää kertyi 1 003 850,90 euroa suunnitelman mukaisten poistojen ja poistoeron muutoksen jälkeen. Tuloslaskelmaan sisältyy lisäksi pakollinen varaus KSSHP:n alijäämien kattamiseen (121.700 euroa) ja Uuraisten Valokuituverkot Oy:n takia (626.000 euroa). Pakolliset varaukset ovat kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä tehtäviä ennenaikaisia kulukirjauksia arvioitavissa olevien, tulevaisuudessa todennäköisesti aiheutuvien menojen ja menetysten perusteella. Vuoden 2021 lopussa kunnan taseessa on nyt ylijäämää 2 012 280,13 euroa.

Toimintatuottojen kehitys oli vuonna 2021 vahvaa ja talousarvio ylittyi reilusti (9,06 %). Vaikka henkilöstökulut nousivat edellisestä vuodesta, ne alittivat selvästi talousarvion, toteuman ollessa 95,70 %. Myös palvelujen ostossa alitettiin talousarvio n. kolmella prosenttiyksiköllä. Aineet, tarvikkeet ja tavarat, avustukset ja muut toimintakulut jäivät alle talousarvion, joten tuloslaskelman toimintakate oli 94,11 % talousarvioista eli alitus oli huomattava. Samaan aikaan kaikki kunnan toiminnat saatiin hoidettua ja toimintaa pystyttiin edelleen tehostamaan, kuten talousluvuista käy ilmi. Koronapandemiasta aiheutuneisiin kuluihin saadut valtionosuudet ja yhteisöveron jako-osuuden nosto tukivat Uuraisten kunnan hyvää talouskehitystä.

Verotulot olivat yhteensä 12 703 549 euroa ja niiden toteuma oli 104,99 % eli ne ylittivät selvästi talousarviossa arvioidun määrän. Valtionosuudet toteutuivat melko lailla arvioidun mukaisesti. Ne olivat 10 712 590 euroa ja niiden toteumaprosentti oli 99,51. Rahoitustuottoja kertyi yhteensä 283 535 euroa, kun talousarviossa oli varauduttu vain 15 500 euron kertymään. Vuoden 2021 hyvä yleinen taloustilanne auttoi myös rahoitustuottojen kertymää.

Investointien nettomeno oli 1 512 171 euroa vuonna 2021. Se koostuu lähinnä Oikarin päiväkodin ostosta (763 307 euroa) ja urheilukentän saneerauksesta (732 932 euroa). Lisäksi uusittiin yksi lähileikkikenttä (11 055 euroa). Yleisiin teihin investoitiin 18 394 euroa. Sekä viemärilaitokseen että haja-asutusalueen vesihuoltoon investoitiin kumpaankin n. 4 000 euroa.

Uuraisten kunnan lainakanta asukasta kohti väheni vuoden aikana ja on nyt 4 130 euroa/asukas. Kunnan väkiluku pieneni 12 henkilöä vuoden aikana. Myönteistä on kuitenkin edelleen se, että syntyneitä on enemmän kuin kuolleita. Kaiken kaikkiaan vuosi 2021 oli Uuraisten kunnan talouden kannalta erittäin hyvä ja kehitys oli kaikilla kunnan toimialoilla myönteistä. Hyvät peruspalvelut pystyttiin turvaamaan kunnan asukkaille, kunnan talouden vahvistuessa samaan aikaan. Kunnan henkilöstö on osoittanut erinomaista sopeutumiskykyä Koronapandemian mukanaan tuomista haasteista huolimatta. Uuraisten kunnan taloustilanteen vahvistuminen auttaa pitämään kunnan erinomaisena ja houkuttelevana asuinpaikkana.

Hanna Lahtinen