Journalismin erityisasema tietosuojasääntelyssä säilyy

Osa uudistuneesta henkilötietojen suojan sääntelystä astuu voimaan perjantaina 25.5., kun EU:n yleistä tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa. Merkittävä osa tietosuojaperiaatteista ja -säännöistä ei jatkossakaan koske journalistista työtä eli journalistisessa tarkoituksessa tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä esimerkiksi painetun lehden juttutyössä.

Sananvapaus edellyttää, ettei journalismissa tule muun henkilötietojen käsittelyn tavoin esimerkiksi pyrkiä minimoimaan kerättävää tietoa, rajoittamaan tietojen säilytysaikaa tai tarjoamaan rekisteröidyille oikeutta tarkistaa ja oikaista heistä julkaistuja tai toimittajan muistiinpanoihin sisältyviä tai journalistiseen arkistoon tallennettuja tietoja.

Kotimaisen, unionin asetusta täydentävän lainsäädännön – mukaan lukien uuden tietosuojalain journalistista käsittelyä koskevan 27 §:n – käsittely eduskunnassa on viivästynyt suunnitellusta aikataulustaan. Uuden tietosuojalainsäädännön arvioidaan tältä osin astuvan voimaan vasta muutamia viikkoja asetuksen jälkeen. Koska asetus velvoittaa jäsenvaltiot säätämään tarvittavan lainsäädännön sananvapauden ja henkilötietojen suojan yhteensovittamiseksi, sen toistaiseksi puuttuessa asetusta on käytännössä jätettävä soveltamatta journalistiseen toimintaan siltä osin kuin henkilötietolakiakaan ei ole sovellettu. Tulkinnan lähtökohdaksi voidaan ottaa vielä voimassa olevassa henkilötietolaissa säädetyt journalistista käsittelyä koskevat poikkeukset ja viime kädessä perustuslain 12 §:n sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan vaatimukset. Vanha henkilötietolaki on viivästyksen ajan voimassa niiltä osin, kun se ei ole ristiriidassa siihen nähden etusijalla olevan yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa.

Oikeus vaatia tietojensa poistamista eli ns. oikeus tulla unohdetuksi jää jo itse asetukseen kirjatun rajauksen perusteella soveltamatta journalistiseen toimintaan. Journalistiseen harkintaan sisältyy kuitenkin tietyissä rajoissa mahdollisuus toimituksellisen materiaalin myöhempään muokkaamisen. Tästä kysymyksestä Julkisen sanan neuvosto on maaliskuussa antanut lausuman.